Behandling

Innehåll

Målgrupp

På Österlenporten tar vi emot unga kvinnor 16-26 år med något eller flera av nedanstående problem. Österlensportens behandlingshem är specialiserat på samsjuklighet och olika komplexa problembilder.

 • Personlighetsstörningar
 • Självdestruktivt beteende
 • Ätstörningar
 • Depression
 • Övergreppsproblematik
 • Ångeststörningar (Tvång, Panikångest, PTSD, Social fobi)
 • Neuropsykiatrisk problematik
  (Autismspektrum, ADHD, kognitiva funktionsnedsättningar)
 • Sociala problem

Vi tar inte emot sökande vars huvudproblematik är missbruk, våldsamt beteende eller kriminalitet.

Innehåll

På Österlenportens behandlingshem arbetar vi med Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Dialektisk beteendeterapi (DBT) som grund i behandlingen. Behandlingen bedrivs individuellt, gruppvis och är även en viktig och grundläggande del i den vardagliga pedagogiken. Vi lägger vikten vid individuellt anpassad behandling där individens specifika problematik är i fokus.

Vardaglig aktivitet och fritid

På Österlenportens behandlingshem är det dagliga livet en del av behandlingen. Här ingår ungdomarna i ett sammanhang, med bekräftande bemötande och en tydlig struktur. Här finns flera naturliga och viktiga uppgifter som stimulerar till delaktighet och ansvarstagande utifrån de egna förutsättningarna. I en positiv och stödjande miljö med trygga vuxna förebilder tränas förmågan till socialt samspel. På behandlingshemmet åker ungdomar och personal ofta på utflykter. Dessa sammanhang ger en intensiv träning i socialt samspel, men även en möjlighet att fördjupa relationerna. Arbetet syftar till att såväl utveckla den sociala kompetensen som att bidra med nödvändiga praktiska färdigheter för ett självständigt liv. Behandlingen bedrivs utifrån ett  dagligt schema som gör vardagen strukturerad och meningsfull.

Individuell samtalsterapi

Var ungdom har en individuell samtalskontakt med Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut eller psykoterapeut med steg 1 kompetens. Samtalsterapin är intensiv med samtal 2-3ggr/vecka. Terapeuterna arbetar nära tillsammans med den övrig personalen och deltar i flera av de dagliga aktiviteterna. Detta skapar goda förutsättningar för att på bred front arbeta med ungdomens aktuella problem.

Strukturerat föräldrastöd/anhörigstöd

Familjebehandlingen innefattar samtal såsom föräldrastöd/anhörigstöd. Vi har som en del i denna
behandling familjesamtal med anhöriga och klient gemensamt. Familjebehandlingens mål är att
underlätta och möjliggöra en god relation klient-anhörig och anhörig-klient.

Psykiatrisk och medicinsk behandling

I hela vårt liv utvecklas vi i samspel med vår omgivande miljö. Våra färdigheter och våra svårigheter utvecklas med vår omgivning. Därför behövs olika insatser och de behöver vara integrerade och inte åtskilda. Med vår sjuksköterska Lisse och vår psykiatriker Johan samt vår terapeutgrupp, kan vi erbjuda integrerad, kvalificerad psykiatrisk och psykoterapeutisk behandling.

Process

Kontaktfas

 • Ansökan från placerande myndighet kommun/landsting
 • Studiebesök med ungdom och bedömningssamtal
 • Beslut om placering
 • Vårdplan upprättas av placerande myndighet före inflyttning

Bedömningsfas

 • Inskrivning på Österlenporten
 • 1:a månaden innebär en bedömningsfas med vidare kartläggning av grundläggande problematik genom samtal, genomgång av dokumentation, självskattningstester och beteende-observationer.
 • Österlenporten upprättar därefter en genomförandeplan

Behandlingsfas

 • Individuell samtalsterapi
 • Miljöterapi
 • Strukturerat aktivitetsschema med integrerade behandlingsprogram
 • Utbildning/praktik
 • Kontinuerlig uppföljning med uppdragsgivare och ungdom var 6:e-8:e vecka
 • Självskattningstester för att bedöma behandlingsutveckling

Utslussningsfas/Eftervård

 • Boende i träningslägenhet eller egen lägenhet
 • Ökade aktiviteter utanför behandlingshemmet (skola, praktik, körkortsutbildning)
 • Självskattningstester i samband med utskrivning för bedömning av behandlingsresultat
 • Möjlighet till fortsatt samtalskontakt under en begränsad tid efter utskrivning
 • Utvärderande självskattningstester 1år efter behandlingsslut

Fritid

En viktig del av behandlingen på Österlenporten är att hjälpa ungdomarna att finna meningsfulla fritidssysselsättningar och intressen som de sedan kan fortsätta med efter tiden på behandlingshemmet.

På Österlenporten tycker vi att det är viktigt att göra saker tillsammans. Vi har gemensamma vandringar, kanotpaddling och friluftsaktiviteter. Vår erfarenhet är att detta är mycket uppskattade aktiviteter som skapar gemensamma positiva minnen och utvecklar relationerna.

Det finns goda möjligheter att hitta egna fritidsaktiviteter utanför behandlingshemmet. Vi har etablerade kontakter med, ridskola, pianolärare, Friskis och Svettis, fotbollsträning. Andra egna aktiviteter kan vara simning, målar kurser, skrivarkurser.

Finns det ytterligare intressen så hjälper vi gärna till att knyta kontakter och undersöka möjligheter till att prova nya aktiviteter.

Skola & praktik

Utifrån ungdomarnas individuella behov finns möjlighet att delta i både skola och praktik. Skolgången planeras i samråd med uppdragsgivare och anpassas till ungdomens behov och hur övriga behandlingsinsatser ser ut.

 • Österlenporten har ett etablerat samarbete med studievägledare och kan erbjuda möjligheter till studier på såväl grundskole- som gymnasienivå.
 • Österlenporten har även goda kontakter med flera praktikplatser för arbetsprövning och arbetsträning i vårt närområde.