Kvalitetsledningssystem

På Österlenporten har vi ett välutvecklat kvalitetssystem som utgår från gällande lagstiftning och föreskrifter. Kvalitetssystemet omfattar en tydlig dokumentation över inriktning och mål med verksamheten och är väl förankrat i vår personalgrupp.

• Inom ramen för kvalitetssystemet tydliggörs grundprinciperna för ledning, rutiner, ansvarsområden, egenkontroll, riskbedömningar, avvikelsehantering och arbetsmiljöarbete.

• Österlenporten arbetar kontinuerligt med kvalitetshöjande insatser. Kvalitetsledningssystemet är uppbyggt enl SS ISO 9001:2015. Interna revisioner görs regelbundet.

Våra avtal:

file_pdfDeltagande
kommuner

file_pdfDeltagande
kommuner
Skåne

file_pdfAvtal
Umeå